Die Fachschaft Englisch am JBG

Das Kollegium der Fachschaft „Englisch“ besteht im Schuljahr 2018 / 19 aus 17 Kolleginnen und Kollegen, die im Folgenden alphabetisch aufgeführt sind.


Deininger, Roland, OStR (2. Fachbetreuer) (E, G)

Dyck, Christine, OStRin (E, F)

Fendt, Susanne, StRin (E, G) (Elternzeit)

Göppel, Petra, OStRin (D, E)

Heim, Thomas StR (E, F)

Heinzel Birgit, OStRin (E, Sw)

Hiltensperger Anja, StRin (E, Sp)

Höbel, Christopher, OStR (E, G)

Janker, Johanna, OStRin (E, F)

Kleis, Michael, StD (1. Fachbetreuer) (E, Ev)

Koller, Sabine, OStRin (E, B, Sp)

Lamprecht, Bettina, OStRin (D, E, Eth) (Sabbatjahr)

Pflanzer, Evelyn, OStRin (D, E)

Sakals, Martin, OStR (E, Sm)

Unger, Joachim, StD (E, Geo, Sm)


Ehrmann, Sarah, StRefin (E, G) (ab Februar 2019)

Erbacher, Corinne, StRefin (E, Sp) (ab Februar 2019)